Hệ thống sấy hủ tiếu quy mô cơ sở 100kg-1h

Tinh trạng: Còn hàng
Mã: Sấy hủ tiếu